Your browser doesn't support the features required by impress.js, so you are presented with a simplified version of this presentation.

For the best experience please use the latest Chrome, Safari or Firefox browser.

Covid 19 subsidieregeling Drenthe

Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe

Dit besluit treedt in werking op 29 mei 2020 en vervalt van rechtswege op 1 januari 2021.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

a. Awb: Algemene wet bestuursrecht.
b. Asv: Algemene subsidieverordening Drenthe 2017.
c. De-minimis verordening: Verordening (EU) Nummer 1407/2013 (PbEU 2013, L352/1).
d. De-minimis verklaring: een verklaring over alle andere steun die een onderneming gedurende de twee voorgaande belastingjaren en het lopende belastingjaar onder de
De-minimisverordening of andere De-minimisverordeningen heeft ontvangen.
e. Drentse toeristische ondernemingen: fysiek in Drenthe gevestigde ondernemingen die vallen onder de in bijlage I genoemde SBI-codes (2008 versie 2018):

• 55.1 Hotels en dergelijke
• 55.10 Hotels en dergelijke
• 55.10.1 Hotel-restaurants
• 55.10.2 Hotels (geen hotelrestaurants), pensions en conferentieoorden
• 55.2 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen
• 55.20 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen
• 55.20.1 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen
• 55.20.2 Jeugdherbergen, vakantiekampen, groepsaccommodaties
• 55.3 Kampeerterreinen
• 56.10 Restaurants, cafetaria’s en dergelijke en ijssalons
• 56.30 Cafe’s
• 93.2 Overige recreatie
• 93.21 Pret- en themaparken; kermisattracties
• 93.21.1 Pret- en themaparken
• 93.29 Overige recreatie (rest)
• 93.29.1 Jachthavens
• 93.29.9 Overige recreatie (rest, geen jachthavens)

Notities Roelf

Een B&B kan zich inschrijven onder de code 5510 en vallen ze hiermee onder de doelgroep. Als we B&B aan de lijn krijgen kunnen we aangeven dat ze code 5510 moeten invullen. We kijken naar de daadwerkelijke activiteiten van een onderneming. Dus als een onderneming B&B is dan valt hij binnen de doelgroep.

Misschien even goed om kennis te nemen van de informatie op onderstaande link. Er schijnt dus geen heldere lijn te zitten in het toekennen van SBI-codes aan B&B’s. Ik vermoed dat er ook b&B’s zijn die zich onder codes hebben ingeschreven die wel onder de sbi codes van de regeling vallen. Voor nu even tkn.

https://www.bedandbreakfast.nl/blog/eigenaren/togs-voor-bbs-tegemoetkoming-aanvragen/

Notities Roelf
Kosten van BTW zijn niet subsidiabel op grond van de ASV Drenthe.

Notities inzake correcties

Op grond van artikel 1.13 lid 1 onder d van de Algemene subsidieverordening provincie Drenthe 2017 wordt geen subsidie verleend voor de verrekenbare of compensabele omzetbelasting.

Hiervoor hebben wij een correctie doorgevoerd van € @@.

Notities Roelf

Abonnementskosten voor QR codes zijn ook subsidiabel.

Artikel 2 Doel

De subsidie heeft tot doel Drentse toeristische ondernemingen te ondersteunen bij het herinrichten van hun onderneming aan de anderhalve-meter-economie.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie verstrekken voor:

a. materiaalkosten benodigd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19;
b. kosten van werkzaamheden door derden voor de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19.

aantekeningen Roelf:

ook akkoord:

mondkapjes
desinfectie

Artikel 4: Niet subsidiabele kosten

Werkzaamheden die door de ondernemer of medewerkers in dienst van de onderneming worden uitgevoerd voor de noodzakelijke aanpassingen vanwege COVID-19 zijn niet subsidiabel.

notities Roelf:

 • Geen advieskosten
 • geen eigen uren
 • Factuur voor de advertentie inzake opening en coronaproof is niet subsidiabel. RIVM heeft niemand verplicht extra advertenties te plaatsen i.v.m. coronaproof maken van de onderneming.
 • let op: na 15 juni 2020 mogen dixies niet meer worden gesubsidieerd.
 • aanpassen website kan alleen aan het betrekking heeft op een reserveringssysteem.

Op website SNN: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Compleetheidstoets Covid 19 regeling Drenthe

De volgende bestanden moeten worden aangeleverd:

5/6/2020

Men moet aanleveren:

 • een begroting of offertes als de kosten nog niet zijn betaald
 • Betaal bewijzen als ze al wel zijn betaald.

We gaan niet controleren of de kosten al zijn betaald. Wel gaan we in geval van twijfel (zoals in jouw voorbeeld) de ondernemer vragen of hij de kosten al heeft betaald. Heeft hij ze niet betaald dan is een mailtje voldoende anders moet hij betaalbewijzen opvragen.

Het secretariaat hoeft niet zo diep te graven.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan Drentse toeristische ondernemingen.

Artikel 6 Aanvraagperiode

 1. Een aanvraag voor subsidie kan gedurende de looptijd van de regeling worden ingediend.
 2. Per onderneming kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag wordt ingediend bij het SNN via een daarvoor ontwikkeld web portal dat bereikbaar is via www.snn.nl.

Daarnaast moeten de volgende documenten aangeleverd worden:

a. een sluitende begroting of offerte van de investering en/of aanpassing indien de kosten nog niet zijn gemaakt of betaalbewijzen indien de kosten al wel zijn gemaakt;
b. een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van maximaal een jaar oud;
c.een ingevulde de-minimisverklaring.

Artikel 8 Toetsingscriteria

Aanvragen worden aan de hand van de volgende criteria getoetst:

a. de activiteiten zijn financieel en praktisch uitvoerbaar gezien de COVID-19 beperkingen en RIVM-richtlijnen, zoals vermeld op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu op het moment van aanvragen;
b. de kosten zijn gemaakt op of na 6 mei 2020.

aantekeningen Roelf:

Op moment van aanvragen moeten de investeringen voldoen aan de richtlijnen van de RIVM. Dus als ze eerst wel voldeden en later niet, dan zijn de betreffende investeringen niet subsidiabel.

aantekeningen Roelf:

wij gaan hierbij uit van het moment van betaling.

“In dit geval zou ik de aanvrager even bellen en hem schriftelijk laten bevestigen dat de kosten na 6 mei zijn gemaakt. Dit mag met een scan van de overboeking, maar een verklaring via de mail zou m.i. ook voldoende moeten zijn.”

Artikel 9 Weigeringsgronden

Een subsidie wordt geweigerd indien:

a. de activiteiten financieel en praktisch niet uitvoerbaar zijn gezien de beperkingen door COVID-19 en/of ten tijde van de aanvraag niet voldoen aan de geldende RIVM-richtlijnen;
b. de kosten zijn gemaakt voor 6 mei 2020.

Artikel 10 Subsidiehoogte

 1. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000,— en een maximum van € 2.500,— per aanvraag waarbij de onderneming zorg draagt voor een eigen bijdrage die ten minste net zo hoog is als de verstrekte subsidie.
 2. Stapeling met subsidies afkomstig van andere subsidieregelingen is toegestaan.

Artikel 11 Verdeelsystematiek

 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van datum van binnenkomst van de subsidieaanvragen.
 2. Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van die aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Artikel 12 Subsidievaststelling

De subsidie wordt op grond van artikel 3.5, eerste lid, onder a, van de Asv bij verlening direct vastgesteld.

Aantekeningen Roelf:
na 3 maanden kan het project alsnog in de steekproef vallen. Echter vaststelling en uitbetaling is wel direct.

Artikel 13 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 1.000.000,—.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:
a. de activiteiten moeten zijn afgerond voor het einde van de looptijd van de regeling.

Artikel 15 Staatssteun

Subsidies in het kader van deze regeling worden alleen verstrekt voor zover dit mogelijk is met toepassing van de De-minimisverordening.

Toelichting Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe

Op de persconferenties van 6 mei en 19 mei jl. heeft Mark Rutte aangekondigd dat er de komende maanden weer meer mogelijk is voor verblijfsrecreatie en horeca. Het doel van deze Subsidieregeling is om Drentse ondernemers een steuntje in de rug te geven bij het realiseren van de aanpassingen die nodig zijn om de anderhalve meter te waarborgen. Hiermee wordt gestimuleerd dat Drentse ondernemers voorbereid zijn op de ontvangst van gasten in de anderhalve-meter-economie.

Mandaatbesluit

Vaststelling Besluit mandaat Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van @ (datum), kenmerk @, team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie, tot bekendmaking van hun besluit tot vaststelling van Besluit mandaat Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

gelet op de Provinciewet en de Algemene wet bestuursrecht;

overwegende:

 • dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 26 mei 2020 hebben vastgesteld de Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe;
 • dat zij de uitvoering van deze regeling wensen te beleggen bij het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (DB-SNN);
 • dat het DB-SNN bereid is de regeling in ondermandaat uit te voeren.

BESLUITEN:

het navolgende Besluit mandaat Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe vast te stellen.

Dit besluit treedt in werking op 29 mei 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter
W.F. Brenkman MSc, secretaris

Uitgegeven: @

Afschrift aan:
Subsidieloket

Artikel 1

 1. Het DB-SNN heeft mandaat, volmacht en machtiging voor het nemen van beslissingen en het verrichten van (rechts)handelingen ter uitvoering van de Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe, met inbegrip van de ondertekening van stukken.
 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid strekt niet tot het nemen van beslissingen op bezwaar.
 3. Het DB-SNN is bevoegd om medewerkers van het SNN ondermandaat, volmacht en machtiging te verlenen ten aanzien van bevoegdheden die het DB-SNN krachtens dit besluit kan uitoefenen.
 4. Een besluit als bedoeld in het derde lid wordt schriftelijk genomen en wordt in afschrift toegezonden aan de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Artikel 2 1. In de navolgende gevallen bespreekt het DB-SNN voorgenomen beslissingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, met de Gedeputeerde Staten voornoemd dan wel met een bevoegd vertegenwoordiger van de provincie Drenthe:
a. bij politiek-bestuurlijke en aanmerkelijke financiële risico’s;
b. bij twijfel omtrent de reikwijdte of toepassing van dit mandaatbesluit.

 1. Het niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid leidt niet tot een onbevoegd genomen besluit.

Artikel 3

 1. Het DB-SNN doet eenmaal per kwartaal verslag van de besluiten die het krachtens dit besluit heeft genomen.
 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid verschaft het DB-SNN desgevraagd alle informatie ter zake van het gebruik van een bevoegdheid.

Artikel 4
Onder besluiten, bedoeld in artikel 1, eerste lid, wordt de volgende rechtsmiddelenverwijzing opgenomen:

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar https://www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/overheid-democratie/bezwaarschriften/bezwaar/

Artikel 5

De ondertekening als bedoeld in artikel 1, eerste lid, luidt:

a. krachtens dit besluit mandaat:

Gedeputeerde Staten van Drenthe, namens dezen,

het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

b. en in ondermandaat op grond van artikel 1, derde lid:

Gedeputeerde Staten van Drenthe, namens dezen,

het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, namens deze,

[naam houder ondermandaat]

Artikel 6

 1. Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat Subsidieregeling Snelloket COVID-19 maatregelen VTE-sector Drenthe.
 2. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug tot 29 mei 2020.
 3. Dit besluit vervalt op 1 januari 2021.