Sign up for free to use this document yourself.
{"cards":[{"_id":"2213453aa5799cf30e000013","treeId":"221345fda5799cf30e000010","seq":23134063,"position":1,"parentId":null,"content":"<img src=\"https://gioitinh18.info/wp-content/uploads/2022/07/gioitinh18-ngang.png\" alt=\"gioitinh18\" />\n\n<h3><span style=\"font-weight: 400;\">Gioitinh18 - Cổng Th&ocirc;ng Tin Cho Lứa Tuổi 18</span></h3>\n<p><br /><br /></p>\n<p><a href=\"https://gioitinh18.info/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Gioitinh18</span></a><span style=\"font-weight: 400;\"> - Blog chia sẻ những kiến thức về giới t&iacute;nh, sinh l&yacute;, t&igrave;nh dục cũng như những t&acirc;m t&igrave;nh, g&oacute;c khuất kh&oacute; giải b&agrave;y của lứa tuổi 18.</span></p>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Bước v&agrave;o tuổi vị th&agrave;nh ni&ecirc;n, đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c cơ thể bắt đầu c&oacute; thay đổi về sinh l&yacute; do ảnh hưởng của c&aacute;c hormon sinh dục v&agrave; những t&aacute;c động từ b&ecirc;n ngo&agrave;i như phim ảnh, &acirc;m nhạc, s&aacute;ch b&aacute;o, gi&aacute;o dục gia đ&igrave;nh, điều đ&oacute; đ&atilde; tạo n&ecirc;n bản năng t&iacute;nh dục cho cơ thể một đứa trẻ đang tuổi lớn. V&igrave; vậy, c&aacute;c em trai, em g&aacute;i tuổi vị th&agrave;nh ni&ecirc;n đều c&oacute; những t&ograve; m&ograve; về sinh l&yacute;.</span></p>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Bước v&agrave;o tuổi dậy dưới ảnh hưởng của c&aacute;c hormon nội tiết, cơ thể ph&aacute;t triển mạnh v&agrave; xuất hiện nhu cầu sinh l&yacute;. Đ&acirc;y l&agrave; điều ho&agrave;n to&agrave;n b&igrave;nh thường của qu&aacute; tr&igrave;nh ph&aacute;t triển. Tuy nhi&ecirc;n, để t&igrave;m một nơi cung cấp những kiến thức về giới t&iacute;nh gi&uacute;p c&aacute;c em suy nghĩ đ&uacute;ng đắn, kh&ocirc;ng bị lệch lạc về giới t&iacute;nh th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; nhiều. Đ&oacute; l&agrave; l&yacute; do Gioitinh18 ra đời.</span></p>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Gioitinh18 ra đời với mục đ&iacute;ch chia sẻ những kiến thức về giới t&iacute;nh, sinh l&yacute; v&agrave; với những t&acirc;m tư kh&oacute; n&oacute;i ở tuổi 18. Đến với Gioitinh18 c&aacute;c bạn sẽ được biết được những sự thay đổi trong cơ thể m&igrave;nh cũng như c&aacute;c kiến thức x&atilde; hội để c&aacute;c em c&oacute; đủ kiến thức trước khi v&agrave;o đời.</span></p>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Gioitinh18 - Cổng Th&ocirc;ng Tin Cho Lứa Tuổi 18</span><span style=\"font-weight: 400;\">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></p>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Address: 25a B&agrave;u B&agrave;ng, Phường 13, T&acirc;n B&igrave;nh, TP.HCM</span></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Hotline: 0875699595</span></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Email: gioitinh18.info@gmail.com</span></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Website: </span><a href=\"https://gioitinh18.info/\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://gioitinh18.info</span></a></p>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Xem th&ecirc;m tại:</span></p>\n<p></p>\n<p><a href=\"http://riosabeloco.com/users/gioitinh18\"><span style=\"font-weight: 400;\">http://riosabeloco.com/users/gioitinh18</span></a></p>\n<p><a href=\"https://uniquethis.com/profile/gioitinh18\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://uniquethis.com/profile/gioitinh18</span></a></p>\n<p><a href=\"https://www.gamesbids.com/forums/profile/107746-gioitinh18/?tab=field_core_pfield_12\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://www.gamesbids.com/forums/profile/107746-gioitinh18/?tab=field_core_pfield_12</span></a></p>\n<p><a href=\"https://www.smokingmeatforums.com/members/gioitinh18.247493/#about\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://www.smokingmeatforums.com/members/gioitinh18.247493/#about</span></a></p>\n<p><a href=\"https://www.vpopwire.com/user/gioitinh18/\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://www.vpopwire.com/user/gioitinh18/</span></a></p>\n<p><a href=\"https://raovat.nhadat.vn/members/gioitinh18-71747.html\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://raovat.nhadat.vn/members/gioitinh18-71747.html</span></a></p>\n<p><a href=\"https://sub4sub.net/forums/users/gioitinh18/\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://sub4sub.net/forums/users/gioitinh18/</span></a></p>\n<p><a href=\"http://forum.compass-project.org/profile.jspa?editMode=true&amp;userID=46882\"><span style=\"font-weight: 400;\">http://forum.compass-project.org/profile.jspa?editMode=true&amp;userID=46882</span></a></p>\n<p><a href=\"https://vetiverhairspa.com/UserProfile/tabid/807/userId/1001218/Default.aspx\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://vetiverhairspa.com/UserProfile/tabid/807/userId/1001218/Default.aspx</span></a></p>\n<p><a href=\"https://uniquethis.com/profile/gioitinh18\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://uniquethis.com/profile/gioitinh18</span></a></p>\n<p></p>"}],"tree":{"_id":"221345fda5799cf30e000010","name":"Gioitinh18","publicUrl":"gioitinh18"}}