Sign up for free to use this document yourself.
{"cards":[{"_id":"234dd715bbb61527a3000012","treeId":"234dd83cbbb61527a3000010","seq":23108563,"position":1,"parentId":null,"content":"<h2><span style=\"font-weight: 400;\">Namix - L&agrave;m Vườn Dễ Hơn</span></h2>\n<p><br /><br /></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">C&ocirc;ng ty TNHH Namix h&igrave;nh th&agrave;nh tại trường ĐH N&ocirc;ng L&acirc;m TPHCM &ndash; Một trong những trường ĐH c&oacute; bề d&agrave;y nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghệ trong ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp l&acirc;u đời nhất VN.</span></p>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Namix trở th&agrave;nh c&ocirc;ng ty dẫn đầu Việt Nam cung cấp c&aacute;c sản phẩm v&agrave; giải ph&aacute;p để trồng rau v&agrave; hoa một c&aacute;ch nhanh ch&oacute;ng dễ d&agrave;ng hơn.</span></p>\n<p></p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">SP chất lượng tốt</span></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Sử dụng đơn giản</span></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Tiết kiệm thời gian</span></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><span style=\"font-weight: 400;\">Đảm bảo sạch v&agrave; an to&agrave;n cho người sử dụng</span></li>\n</ul>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Namix kh&ocirc;ng ngừng nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển ra c&aacute;c loại </span><a href=\"https://namix.vn/dat-sach/\"><span style=\"font-weight: 400;\">đất sạch trồng c&acirc;y</span></a><span style=\"font-weight: 400;\"> gi&uacute;p ai cũng c&oacute; thể trồng rau, hoa một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng nhất. C&aacute;c sản phẩm của Namix hiện nay được nhiều người quan t&acirc;m như:</span></p>\n<p></p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https://namix.vn/dat-trong-cay/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Đất trồng c&acirc;y Namix</span></a></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https://namix.vn/dat-trong-rau/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Đất trồng rau Namix</span></a></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https://namix.vn/dat-trong-xuong-rong-sen-da/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Đất trồng sen đ&aacute; Namix</span></a></li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><a href=\"https://namix.vn/dat-trong-hoa/\"><span style=\"font-weight: 400;\">Đất trồng Hoa Namix</span></a></li>\n</ul>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">C&aacute;c sản phẩm của Namix đều đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc tế. Hiện nay, Namix l&agrave; đơn vị duy nhất trong ng&agrave;nh đất trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang Singapore.</span></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Mọi chi tiết li&ecirc;n hệ:</span></p>\n<p></p>\n<p><b>Namix - L&agrave;m Vườn Dễ Hơn</b></p>\n<p></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Địa chỉ: Số 2A3, đường số 3, Đại Học N&ocirc;ng L&acirc;m, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM</span></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">SDT: 0287 102 3489</span></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Email: info@namix.vn</span></p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Website: </span><a href=\"https://namix.vn/\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://namix.vn</span></a></p>\n<p></p>\n<p><b>Xem th&ecirc;m tại:</b></p>\n<p></p>\n<p><a href=\"https://vetiverhairspa.com/UserProfile/tabid/807/userId/983711/Default.aspx\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://vetiverhairspa.com/UserProfile/tabid/807/userId/983711/Default.aspx</span></a></p>\n<p><a href=\"https://uniquethis.com/profile/namix\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://uniquethis.com/profile/namix</span></a></p>\n<p><a href=\"http://brojects.tv/forums/users/namix/\"><span style=\"font-weight: 400;\">http://brojects.tv/forums/users/namix/</span></a></p>\n<p><a href=\"http://riosabeloco.com/users/namix\"><span style=\"font-weight: 400;\">http://riosabeloco.com/users/namix</span></a></p>\n<p><a href=\"https://www.bigpictureclasses.com/users/namix\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://www.bigpictureclasses.com/users/namix</span></a></p>\n<p><a href=\"https://www.smokingmeatforums.com/members/namix.246707/#about\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://www.smokingmeatforums.com/members/namix.246707/#about</span></a></p>\n<p><a href=\"https://www.vpopwire.com/user/namix/\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://www.vpopwire.com/user/namix/</span></a></p>\n<p><a href=\"http://raovat.nhadat.vn/members/namix-69826.html?tab=aboutme#aboutme\"><span style=\"font-weight: 400;\">http://raovat.nhadat.vn/members/namix-69826.html?tab=aboutme#aboutme</span></a></p>\n<p><a href=\"https://sub4sub.net/forums/users/namix/\"><span style=\"font-weight: 400;\">https://sub4sub.net/forums/users/namix/</span></a></p>\n<p><a href=\"http://forum.compass-project.org/profile.jspa?editMode=true&amp;userID=46454\"><span style=\"font-weight: 400;\">http://forum.compass-project.org/profile.jspa?editMode=true&amp;userID=46454</span></a></p>\n<p></p>"}],"tree":{"_id":"234dd83cbbb61527a3000010","name":"Namix","publicUrl":"namix"}}