Sign up for free to use this document yourself.
 • Xuất bản ở Việt Nam và nước ngoài: cách thức, kinh nghiệm, khó khăn

  Nhóm liên ngành

  Saigon, 11.2016

 • Warm up

  - Xuất bản quan trọng như thế nào ở nước ngoài và Việt Nam?
  - Thành quả xuất bản của anh chị

 • Các hình thức công bố khoa học

  - Các giai đoạn nghiên cứu

  - So sánh hình thức công bố khoa học phổ biến ở VN và nước ngoài nào?

 • Nội dung công bố

  - Cấu trúc bài báo
  - Trả lời call for papers
  - Hoạt động: Đọc abstract

 • Tiền xuất bản

  Chọn tạp chí
  Bản thảo: người nghiên cứu thường mắc những lỗi gì, làm gì khi ban biên tập yêu cầu chỉnh sửa, v.v.

 • Hậu xuất bản

  - Bài báo của anh chị được đón nhận thế nào sau khi xuất bản?
  - Xây dựng “thương hiệu”

 • Hoạt động viết abstract

  5 từ khóa
  Viết một abstract
  Peer-review

 • Thảo luận

  - Anh chị có đề xuất gì về hợp tác xuất bản nhóm không?

  • Làm sao tìm được một chuyên gia trong ngành?

   ResearchGate, Academia

  {"cards":[{"_id":"58228a27b110bfba4a08ac06","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824319,"position":1,"parentId":null,"content":"# **Xuất bản ở Việt Nam và nước ngoài: cách thức, kinh nghiệm, khó khăn**\n## Nhóm liên ngành\n### Saigon, 11.2016\n"},{"_id":"58228a27b110bfba4a08ac07","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8823816,"position":1,"parentId":"58228a27b110bfba4a08ac06","content":"## Warm up\n*- Xuất bản quan trọng như thế nào ở nước ngoài và Việt Nam?*\n*- Thành quả xuất bản của anh chị*\n\n\n"},{"_id":"58228a27b110bfba4a08ac39","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824156,"position":2,"parentId":"58228a27b110bfba4a08ac06","content":"## Các hình thức công bố khoa học\n*- Các giai đoạn nghiên cứu*\n\n*- So sánh hình thức công bố khoa học phổ biến ở VN và nước ngoài nào?*\n"},{"_id":"71598d8d989912a3c900003a","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824159,"position":3,"parentId":"58228a27b110bfba4a08ac06","content":"## Nội dung công bố\n*- Cấu trúc bài báo*\n*- Trả lời call for papers*\n*- Hoạt động: Đọc abstract*"},{"_id":"715a3440989912a3c9000043","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824792,"position":0.25,"parentId":"71598d8d989912a3c900003a","content":"[Đầu ra của sản phẩm nghiên cứu](https://drive.google.com/file/d/0B5Je5Fq80JQnR1lVMTdGZXpaWEE/view?usp=sharing)"},{"_id":"7159a6ce989912a3c9000040","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824614,"position":0.5,"parentId":"71598d8d989912a3c900003a","content":"[Sơ đồ nghiên cứu](https://drive.google.com/file/d/0B5Je5Fq80JQnM3FtN3U2M29SeDQ/view?usp=sharing)"},{"_id":"715a03c9989912a3c9000041","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824344,"position":1,"parentId":"71598d8d989912a3c900003a","content":"Nhà nghiên cứu và data\nData sources\nIMRaD\nCông cụ hỗ trợ: Zotero, Mendeley, Scrivener\n"},{"_id":"715d587c6924e22abb000043","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824885,"position":2,"parentId":"71598d8d989912a3c900003a","content":""},{"_id":"715991de989912a3c900003b","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824158,"position":4,"parentId":"58228a27b110bfba4a08ac06","content":"##Tiền xuất bản\n*Chọn tạp chí*\n*Bản thảo: người nghiên cứu thường mắc những lỗi gì, làm gì khi ban biên tập yêu cầu chỉnh sửa, v.v.*\n"},{"_id":"715a7395989912a3c9000045","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824133,"position":0.5,"parentId":"715991de989912a3c900003b","content":"[Impact factor](https://drive.google.com/file/d/0B5Je5Fq80JQnc1dVb0wtd3J3LVU/view?usp=sharing)"},{"_id":"715a3087989912a3c9000042","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8823984,"position":1,"parentId":"715991de989912a3c900003b","content":"[Quy trình pẻer-review](https://drive.google.com/file/d/0B5Je5Fq80JQnVzR6cmtydThJVjQ/view?usp=sharing)"},{"_id":"715994d4989912a3c900003c","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824163,"position":5,"parentId":"58228a27b110bfba4a08ac06","content":"## Hậu xuất bản\n*- Bài báo của anh chị được đón nhận thế nào sau khi xuất bản?*\n*- Xây dựng \"thương hiệu\"*\n"},{"_id":"715a4ecf989912a3c9000044","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824113,"position":1,"parentId":"715994d4989912a3c900003c","content":"\nLàm sao tìm được một chuyên gia trong ngành?\n\nResearchGate, Academia"},{"_id":"715ae546348bded73c000052","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8824354,"position":5.5,"parentId":"58228a27b110bfba4a08ac06","content":"## Hoạt động viết abstract\n5 từ khóa\nViết một abstract\nPeer-review"},{"_id":"71599650989912a3c900003d","treeId":"58228a27b110bfba4a08ac05","seq":8823812,"position":6,"parentId":"58228a27b110bfba4a08ac06","content":"## Thảo luận\n*- Anh chị có đề xuất gì về hợp tác xuất bản nhóm không?*"}],"tree":{"_id":"58228a27b110bfba4a08ac05","name":"Publication","publicUrl":"publication","latex":true}}