Sign up for free to use this document yourself.
 • Xuất bản ở Việt Nam và nước ngoài: cách thức, kinh nghiệm, khó khăn

  Nhóm liên ngành

  Saigon, 11.2016

 • Warm up

  - Xuất bản quan trọng như thế nào ở nước ngoài và Việt Nam?
  - Thành quả xuất bản của anh chị

 • Các hình thức công bố khoa học

  - Các giai đoạn nghiên cứu

  - So sánh hình thức công bố khoa học phổ biến ở VN và nước ngoài nào?

 • Nội dung công bố

  - Cấu trúc bài báo
  - Trả lời call for papers
  - Hoạt động: Đọc abstract

 • Tiền xuất bản

  Chọn tạp chí
  Bản thảo: người nghiên cứu thường mắc những lỗi gì, làm gì khi ban biên tập yêu cầu chỉnh sửa, v.v.

 • Hậu xuất bản

  - Bài báo của anh chị được đón nhận thế nào sau khi xuất bản?
  - Xây dựng “thương hiệu”

 • Hoạt động viết abstract

  5 từ khóa
  Viết một abstract
  Peer-review

 • Thảo luận

  - Anh chị có đề xuất gì về hợp tác xuất bản nhóm không?

 • Chị Đào

  Cho xã hội biết
  ảnh hưởng lên xã hội
  Thiết lập mạng lưới chuyên gia và vị trí của mình
  Diffusion

 • Anh Ly Lai

  Chưa xuất bản
  Xuất bản = giá trị
  Ảnh hưởng lên xã hội và các thiết chế xã hội liên quan

 • Anh Quân

  Tiêu chuẩn nghề nghiệp
  Kết nối cộng đồng khoa học

 • Mimi

  Tạo ra kiến thức
  Paradigm breaker

 • Chị Phương

  Nghề nghiệp (anh Quân)

 • Anh Tuấn

  Xuất bản # công bố
  Trao đổi ý kiến trong cộng đồng khoa học (anh QUân)
  Tác động lên cộng đồng (chị Đào, Ly Lai)

 • Anh Hưng

  Tài trợ
  Tình hình Việt Nam: chưa quan tâm

 • Chị Ánh

  Giải phóng suy nghĩ (experimental?) và thể hiện cảm xúc trong nghiên cứu
  Cộng hưởng thành quả
  Động lực
  Paradgm breaker: định kiến trong giới khoa học-kinh nghiệm bản thân (Mimi)

 • Chị Hòa

  Xuất bản ở đâu
  Loại gì
  Cạnh tranh trong khoa học: xuất bản củng cố các chính sách ưu tiên, định hướng, dialogues (anh Hưng)

 • Chị Lan

  Trao đổi trong cộng đồng khoa học và xã hội
  Công bố vượt khỏi vấn đề cá nhân

 • anh Quân

  PhD đăng trong tạp chí peer-review để xét PGS GS
  Vấn đề cửa sau

 • Nhà nghiên cứu và data
  Data sources
  IMRaD
  Công cụ hỗ trợ: Zotero, Mendeley, Scrivener
  Abstract và key words cực kỳ quan trọng và được đọc đầu tiên

 • Làm sao tìm được một chuyên gia trong ngành?

  ResearchGate, Academia

 • Chị Đào

  Phản hồi xã hội
  Đo lường hiệu ứng công bố: bemol: Không có hiệu ứng trên kiến thức của đối tượng
  Kinh nghiệm cá nhân: trao đổi giữa tác giả và biên tập
  Inflation và quality
  Tỷ lệ đóng góp trong một công bố
  Nafosted(??) yêu cầu công bố quốc tế

 • Chị Lan

  VN không chỉnh sửa, không phản hồi
  Intl 3 tháng chờ peer, có comments và lý do từ chối

 • Anh Quân

  Tạp chí Khoa Học - ĐH Mở (0,5 đ PGS) có chỉnh sửa và phản hồi

  Peer reviewer không có hỗ trợ kỹ thuật: đạo văn, v.v.

  Vấn đề archive và access

 • Anh Tuấn

  Tạp chí ĐHSP khá cẩn thận và có đăng trên Internet để phản biện

 • Chị Ánh

  Anh Tuấn nói cứ gởi bài sẽ biết

 • Anh Hưng

  Tạp chí = diễn đàn của cơ quan chủ quản
  Số lượng hàng tháng phải tăng để tăng thu nhập = rút ngắn thời gian phản biện và trao đổi
  VN: không đăng = không phản hồi

 • Mimi

  PhD: thời gian để có bài đăng bắt buộc là gì? và có liên quan đề tài không?

 • Anh Hưng

  Làm phim: đưa temoin và data lên, findings chuyển vào trong thiết kế

  Mimi

  2 dạng phim: 1 là theo đuổi câu chuyện của đối tượng (exp), 2 là theo kịch bản

  Hưng

  Nếu chỉ là câu chuyện của đối tượng thì vai trò của nhà nghiên cứu đâu

  Chị Đào

  Có cắt

  Anh Tuấn

  Nhà nghiên cứu phải nằm trong mối liên hệ của các quyền lực, ý thức hệ.
  Gadamer Chủ thể -đối tượng: tuần hoàn nhìn đối tượng và nhìn mình để trình ra những điều khuất lấp

 • Anh Quân

  Tiêu đề
  Abstract
  Từ khóa
  Đặt vấn đề
  Lit Rev
  Phương pháp và phương pháp luận (kể cả bối cảnh nghiên cứu)
  Findings
  Discussion (chị Lan)
  Conclusion
  Ref

  Anh Tuấn

  Liên ngành
  Cấu trúc = chuyện kể
  Linh động theo bản thân đối tượng và cách tiếp cận
  Vd. Người đọc miền Nam lứa tuổi 50 60 - thế hệ chuyển giao chế độ
  Không ra nhà sách, không lên mạng, mà tìm vào các tiệm sách cũ để mua
  Phân tích sổ sách, phỏng vấn, etc.
  Neo đậu tự sự khoa học vào một định nghĩa: người đọc thiểu số, không thể trình ra bởi một diễn ngôn khoa học có sẵn đầy các định kiến

  Anh Quân

  Người tập sự # người dẫn dắt cuộc chơi khoa học

  Mimi

  Ví dụ về cách giới thiệu problematique bằng cách tả một khung cảnh người dân địa phương tiếp khách

  Anh Hưng

  Intro # Abstract
  Abstract gồm các mục tiêu, phương pháp, luận điểm chính
  Intro giới thiệu vì sao cần nghiên cứu, đóng góp gì (so với lịch sử nghiên cứu, so với định kiến xã hội) trình tự

  Chị Ánh

  thể hiện cảm xúc trong nghiên cứu
  Quá trình viết = suy tưởng và tạo ra tri thức (meta-conscience), không phải trình bày lại kết quả (speculary Propos): nhà nghiên cứu là một con người!

  Chị Phương Soros

  Key words có sẵn sẽ được dùng lại để người đọc dễ tìm

  Anh Tuấn

  TỪ khóa nào về hướng nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, giải pháp
  Anh Tuấn nhắc anh Khôi, người có nhiều kinh nghiệm nhưng vắng mặt hôm nay

  Anh Hưng

  Check key words’ pertinence: đếm số lần xuất hiện của từ khóa trong bài

 • Chị Lan

  Kinh nghiệm cá nhân và đồng nghiệp:
  Sai lỗi ngôn ngữ
  LIt Rev lỗi gộp chung với theoretical perspective
  Thiếu thông tin về bối cảnh hiện tại
  Confusion khái niệm
  Phương pháp luận: cần giải thích mối liên hệ giữa các phương pháp sử dụng
  Phải theo style của tạp chí

  Anh Quân

  Giải thích các cột mốc và khái niệm địa phương

  Anh Tuấn

  Khi viết về vấn đề cần phải nắm rõ những gì đã được bàn trước

{"cards":[{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c743","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824564,"position":1,"parentId":null,"content":"# **Xuất bản ở Việt Nam và nước ngoài: cách thức, kinh nghiệm, khó khăn**\n## Nhóm liên ngành\n### Saigon, 11.2016\n"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c744","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824565,"position":1,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c743","content":"## Warm up\n*- Xuất bản quan trọng như thế nào ở nước ngoài và Việt Nam?*\n*- Thành quả xuất bản của anh chị*\n\n\n"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c745","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824566,"position":1,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":""},{"_id":"715c4e10ed0ebb774200005a","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824620,"position":2,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### Chị Đào\nCho xã hội biết\nảnh hưởng lên xã hội\nThiết lập mạng lưới chuyên gia và vị trí của mình\nDiffusion"},{"_id":"715c5262ed0ebb774200005b","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824622,"position":3,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### Anh Ly Lai\nChưa xuất bản\nXuất bản = giá trị\nẢnh hưởng lên xã hội và các thiết chế xã hội liên quan\n"},{"_id":"715c5726ed0ebb774200005c","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824623,"position":4,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### Anh Quân\nTiêu chuẩn nghề nghiệp\nKết nối cộng đồng khoa học"},{"_id":"715c59f4ed0ebb774200005d","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824625,"position":5,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### Mimi\nTạo ra kiến thức\nParadigm breaker"},{"_id":"715c5ecded0ebb774200005e","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824626,"position":6,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### Chị Phương\nNghề nghiệp (anh Quân)"},{"_id":"715c5fc9ed0ebb774200005f","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824627,"position":7,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### Anh Tuấn\nXuất bản # công bố\nTrao đổi ý kiến trong cộng đồng khoa học (anh QUân)\nTác động lên cộng đồng (chị Đào, Ly Lai)"},{"_id":"715c63caed0ebb7742000060","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824641,"position":8,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### Anh Hưng\nTài trợ\nTình hình Việt Nam: chưa quan tâm"},{"_id":"715c66a1ed0ebb7742000061","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824894,"position":9,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### Chị Ánh\nGiải phóng suy nghĩ (experimental?) và thể hiện cảm xúc trong nghiên cứu\nCộng hưởng thành quả \nĐộng lực\nParadgm breaker: định kiến trong giới khoa học-kinh nghiệm bản thân (Mimi)\n\n"},{"_id":"715c6d6aed0ebb7742000062","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824649,"position":10,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### Chị Hòa\nXuất bản ở đâu\nLoại gì\nCạnh tranh trong khoa học: xuất bản củng cố các chính sách ưu tiên, định hướng, dialogues (anh Hưng)"},{"_id":"715c8799ed0ebb7742000063","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824650,"position":11,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### Chị Lan\nTrao đổi trong cộng đồng khoa học và xã hội\nCông bố vượt khỏi vấn đề cá nhân\n"},{"_id":"715c9482ed0ebb7742000064","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824654,"position":12,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c744","content":"### anh Quân\nPhD đăng trong tạp chí peer-review để xét PGS GS\n**Vấn đề cửa sau**"},{"_id":"715c9acced0ebb7742000065","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824663,"position":1,"parentId":"715c9482ed0ebb7742000064","content":"# Chị Đào\nPhản hồi xã hội\n**Đo lường hiệu ứng công bố: bemol: Không có hiệu ứng trên kiến thức của đối tượng**\nKinh nghiệm cá nhân: *trao đổi giữa tác giả và biên tập*\n**Inflation và quality**\n**Tỷ lệ đóng góp trong một công bố**\nNafosted(??) yêu cầu công bố quốc tế"},{"_id":"715ca591ed0ebb7742000066","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824717,"position":2,"parentId":"715c9482ed0ebb7742000064","content":"# Chị Lan\nVN không chỉnh sửa, không phản hồi\nIntl 3 tháng chờ peer, có comments và lý do từ chối"},{"_id":"715caf08ed0ebb77420000c5","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824759,"position":3,"parentId":"715c9482ed0ebb7742000064","content":"# Anh Quân\nTạp chí Khoa Học - ĐH Mở (0,5 đ PGS) có chỉnh sửa và phản hồi\n\nPeer reviewer không có hỗ trợ kỹ thuật: đạo văn, v.v.\n\n**Vấn đề archive và access**\n"},{"_id":"715cb3f9ed0ebb77420000c6","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824724,"position":4,"parentId":"715c9482ed0ebb7742000064","content":"# Anh Tuấn\nTạp chí ĐHSP khá cẩn thận và có **đăng trên Internet để phản biện**\n"},{"_id":"715cbab3ed0ebb77420000c7","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824730,"position":5,"parentId":"715c9482ed0ebb7742000064","content":"# Chị Ánh\nAnh Tuấn nói cứ gởi bài sẽ biết"},{"_id":"715cbf3bed0ebb77420000c8","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824750,"position":6,"parentId":"715c9482ed0ebb7742000064","content":"# Anh Hưng\n**Tạp chí = diễn đàn của cơ quan chủ quản**\n**Số lượng hàng tháng phải tăng để tăng thu nhập = rút ngắn thời gian phản biện và trao đổi**\nVN: không đăng = không phản hồi"},{"_id":"715cccaded0ebb774200012b","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824753,"position":7,"parentId":"715c9482ed0ebb7742000064","content":"## Mimi\nPhD: thời gian để có bài đăng bắt buộc là gì? và có liên quan đề tài không?\n"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c747","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824568,"position":3,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c743","content":"## Các hình thức công bố khoa học\n*- Các giai đoạn nghiên cứu*\n\n*- So sánh hình thức công bố khoa học phổ biến ở VN và nước ngoài nào?*\n"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c748","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824569,"position":1,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c747","content":"[Sơ đồ nghiên cứu](https://drive.google.com/file/d/0B5Je5Fq80JQnM3FtN3U2M29SeDQ/view?usp=sharing)"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c749","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824570,"position":2,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c747","content":"[Đầu ra của sản phẩm nghiên cứu](https://drive.google.com/file/d/0B5Je5Fq80JQnR1lVMTdGZXpaWEE/view?usp=sharing)"},{"_id":"715d1ed4ed0ebb774200012c","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824790,"position":1,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c749","content":"# Anh Hưng\n**Làm phim**: đưa temoin và data lên, findings chuyển vào trong thiết kế\n# Mimi\n2 dạng phim: 1 là theo đuổi câu chuyện của đối tượng (exp), 2 là theo kịch bản\n# Hưng\nNếu chỉ là câu chuyện của đối tượng thì vai trò của nhà nghiên cứu đâu\n# Chị Đào\nCó cắt\n# Anh Tuấn\nNhà nghiên cứu phải nằm trong mối liên hệ của các quyền lực, ý thức hệ.\nGadamer Chủ thể -đối tượng: tuần hoàn nhìn đối tượng và nhìn mình để trình ra những điều khuất lấp\n"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c74a","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824571,"position":4,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c743","content":"## Nội dung công bố\n*- Cấu trúc bài báo*\n*- Trả lời call for papers*\n*- Hoạt động: Đọc abstract*"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c74b","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824915,"position":1,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c74a","content":"Nhà nghiên cứu và data\nData sources\nIMRaD\nCông cụ hỗ trợ: Zotero, Mendeley, Scrivener\nAbstract và key words cực kỳ quan trọng và được đọc đầu tiên"},{"_id":"715d48f0ed0ebb774200012d","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824924,"position":1,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c74b","content":"# Anh Quân\nTiêu đề\nAbstract\nTừ khóa\nĐặt vấn đề\nLit Rev\nPhương pháp và phương pháp luận (kể cả bối cảnh nghiên cứu)\nFindings\nDiscussion (chị Lan)\nConclusion\nRef\n# Anh Tuấn\nLiên ngành\nCấu trúc = chuyện kể\nLinh động theo bản thân đối tượng và cách tiếp cận\nVd. Người đọc miền Nam lứa tuổi 50 60 - thế hệ chuyển giao chế độ\nKhông ra nhà sách, không lên mạng, mà tìm vào các tiệm sách cũ để mua\nPhân tích sổ sách, phỏng vấn, etc.\nNeo đậu tự sự khoa học vào một định nghĩa: người đọc thiểu số, không thể trình ra bởi một diễn ngôn khoa học có sẵn đầy các định kiến\n# Anh Quân\nNgười tập sự # người dẫn dắt cuộc chơi khoa học\n# Mimi\nVí dụ về cách giới thiệu problematique bằng cách tả một khung cảnh người dân địa phương tiếp khách\n# Anh Hưng\nIntro # Abstract\nAbstract gồm các mục tiêu, phương pháp, luận điểm chính\nIntro giới thiệu vì sao cần nghiên cứu, đóng góp gì (so với lịch sử nghiên cứu, so với định kiến xã hội) trình tự\n# Chị Ánh\nthể hiện cảm xúc trong nghiên cứu\nQuá trình viết = suy tưởng và tạo ra tri thức (meta-conscience), không phải trình bày lại kết quả (speculary Propos): nhà nghiên cứu là một con người!\n# Chị Phương Soros\n*Key words có sẵn sẽ được dùng lại để người đọc dễ tìm*\n# Anh Tuấn\n*TỪ khóa nào về hướng nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, giải pháp*\nAnh Tuấn nhắc anh Khôi, người có nhiều kinh nghiệm nhưng vắng mặt hôm nay\n# Anh Hưng\nCheck key words' pertinence: đếm số lần xuất hiện của từ khóa trong bài\n"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c74c","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824573,"position":5,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c743","content":"##Tiền xuất bản\n*Chọn tạp chí*\n*Bản thảo: người nghiên cứu thường mắc những lỗi gì, làm gì khi ban biên tập yêu cầu chỉnh sửa, v.v.*\n"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c74d","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824574,"position":1,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c74c","content":"[Impact factor](https://drive.google.com/file/d/0B5Je5Fq80JQnc1dVb0wtd3J3LVU/view?usp=sharing)"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c74e","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824933,"position":2,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c74c","content":"[Quy trình pẻer-review](https://drive.google.com/file/d/0B5Je5Fq80JQnVzR6cmtydThJVjQ/view?usp=sharing)"},{"_id":"715db1aced0ebb774200012e","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824939,"position":1,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c74e","content":"# Chị Lan\nKinh nghiệm cá nhân và đồng nghiệp:\nSai lỗi ngôn ngữ\nLIt Rev lỗi gộp chung với theoretical perspective\nThiếu thông tin về bối cảnh hiện tại\nConfusion khái niệm\nPhương pháp luận: cần giải thích mối liên hệ giữa các phương pháp sử dụng\nPhải theo style của tạp chí\n# Anh Quân\nGiải thích các cột mốc và khái niệm địa phương\n# Anh Tuấn\nKhi viết về vấn đề cần phải nắm rõ những gì đã được bàn trước\n"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c74f","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824576,"position":6,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c743","content":"## Hậu xuất bản\n*- Bài báo của anh chị được đón nhận thế nào sau khi xuất bản?*\n*- Xây dựng \"thương hiệu\"*\n"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c750","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824577,"position":1,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c74f","content":"\nLàm sao tìm được một chuyên gia trong ngành?\n\nResearchGate, Academia"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c751","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824578,"position":7,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c743","content":"## Hoạt động viết abstract\n5 từ khóa\nViết một abstract\nPeer-review"},{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c752","treeId":"5822d2bcb110bfba4a08c742","seq":8824579,"position":8,"parentId":"5822d2bcb110bfba4a08c743","content":"## Thảo luận\n*- Anh chị có đề xuất gì về hợp tác xuất bản nhóm không?*"}],"tree":{"_id":"5822d2bcb110bfba4a08c742","name":"Publication + comments","publicUrl":"publication-comments","latex":true}}